Welke certificaten kunt u vragen bij uitzendbureaus?

Er zijn verschillende keurmerken waar een uitzendbureau zich mee kan laten certificeren, door instellingen, organisaties en stichtingen. Voordat u gaat samenwerken met een uitzendbureau is het daarom van essentieel belang, dat u weet door welke keurmerken het uitzendbureau is gecertificeerd. Dit kunt u doen door op de website van het desbetreffende uitzendbureau te kijken. Daarbij kijkt u als eerst of het bedrijf gecertificeerd is door de volgende certificaten:

SNA

Stichting Normering Arbeid

De SNA (Stichting Normering Arbeid) wordt gesteund door de overheid, om zelfregulering binnen de uitzendsector te controleren. Uitzendbureaus die gecertificeerd zijn door SNA voldoen aan de eisen, volgens het SNA-schema en de NEN-4400 normering. Uitzendbureaus voorzien van een SNA-keurmerk worden door inspectie-instellingen gecontroleerd, op onder andere de volgende zaken: 1) De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). 2) Identificatieplicht. 3) Betaling van correcte facturen. 4) Betalen van voldoende loonheffing en/of btw.

Waarom kiest u voor een uitzendbureau met een SNA-keurmerk?

Het voordeel van een SNA-gecertificeerd uitzendbureau als Pegasus Groep, is dat u wordt gedekt van aansprakelijkheid voor het niet afdragen van loonheffingen en btw. Uitzendbureaus die niet SNA-gecertificeerd zijn, kunnen u niet volledig vrijwaren van aansprakelijkheid.

NEN Certificering

NEN staat voor Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut. NEN ondersteund partijen met zelfontwikkeling, doormiddel van vastgelegde normen, afspraken en richtlijnen. De NEN zorgt ervoor dat partijen de gemaakte afspraken naleven in de praktijk. Voornamelijk over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten en processen.

Waarom kiest u voor een door de NEN gecertificeerde uitzendbureau?

Uitzendbureaus worden periodiek door de SNA beoordeelt conform de norm NEN-4400. Nederlandse uitzendbureaus worden getoetst aan de hand van norm NEN-4400-1, voor buitenlandse uitzendbureaus die zich op de Nederlandse markt bevinden, geldt de norm NEN-4400-2. Goedkeuring van de NEN-4400 inspectie resulteert in een SNA-keurmerk.

Daarnaast tonen uitzendbureaus met een NEN 4400 certificatie aan, dat hun financiële zaken op orde zijn. Om een VCU-certificering te verkrijgen, moet een uitzendbureau eerst een NEN-4400-1 hebben.

ABU Brancheorganisatie

Algemene Bond Uitzendondernemingen

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is een grote brancheorganisatie waar Pegasus Groep lid van is. De ABU zet zich in voor goede arbeidsomstandigheden, stellen kwaliteitseisen aan hun leden en controleren regelmatig of uitzendbureaus de ABU CAO naleven. Zij maken samen met uitzendbureaus afspraken over arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten.

Pijlers van goede uitzendbureaus van ABU-lidmaatschap zijn:

  • Gelijk loon voor gelijk werk
  • Doorbetaling bij ziekte
  • Pensionopbouw
  • Toegang tot scholing
  • Meer werkzekerheid
  • Mogelijkheid tot hypotheek

VCA en VCU Certificatie

De VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendkrachten. VCU gecertificeerde uitzendbureaus hebben kennis in veiligheid, gezondheid en milieu (VGM). VCA-gecertificeerde bedrijven voldoen aan alle wetgevingen op het gebied van veiligheid. Opdrachtgevers kunnen erop vertrouwen dat uitbestede werkzaamheden de veiligheid, gezondheid en het milieu niet in gevaar brengen.

Pegasus Groep is gecertificeerd door de VCA, omdat wij als bedrijf voor veiligheid en gezondheid staan. Het is daarom vanzelfsprekend dat iedere uitzendbureau VCU gecertificeerd dient te zijn. Wij hebben kennis van veiligheid, gezondheid en milieu. Samen met onze opdrachtgevers maken wij het mogelijk, dat onze uitzendkrachten veilig en gezond werken.